ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาและรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ภาพรวมสารสนเทศระดับเขตพื้นที่
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ประเภทการอบรมหรือพัฒนา จำนวนข้อมูล
อบรม 1744
ศึกษาดูงาน 74
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 243
ประชุมเชิงปฎิบัติการ 246
อื่นๆ... 244
10 รายการล่าสุด
ที่ ประเภท รายการ ชื่อ ปีงบประมาณ วันเริ่ม สิ้นสุด เอกสาร พิมพ์
10 อบรม การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะตามกรอบอ้างอิงความสามารถ ทางภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล CEFR ระดับประถมศึกษา นายยุทธนา ต๊ะบุญเรือง 2567 9 มิ.ย. 2567 9 มิ.ย. 2567 no image
9 อบรม กิจกรรมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime กับศึกษานิเทศก์ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา นางจนัญญา เสมอใจ 2567 29 พ.ค. 2567 29 พ.ค. 2567 no image
8 อบรม Participating in English seminar "Enhancing Reading Proficiency : A Workshop Tailored for High School English Teachers to Elevate Student Literacy" นางจนัญญา เสมอใจ 2567 8 มิ.ย. 2567 8 มิ.ย. 2567 no image
7 อบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบศูนย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนจัครคำคณาทร นายอภินันท์ สุขโสม 2567 1 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2567 no image
6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ โครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ อากาศยานไร้คนขับ 2567 นายวรการ ประพัฒน์สิริ 2567 26 พ.ค. 2567 26 พ.ค. 2567 no image
5 อบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ "เส้นทางสู่ครูเชียวชาญครูชำนาญการพิเศษ" นายอภินันท์ สุขโสม 2567 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 no image
4 ประชุมเชิงปฎิบัติการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน นายอภินันท์ สุขโสม 2566 25 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2567 no image
3 อบรม กิจกรรมการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูนประจะปีการศึกษาพ.ศ.2567 นายอภินันท์ สุขโสม 2567 8 มิ.ย. 2567 9 มิ.ย. 2567 no image
2 อบรม การพัฒนางานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA นายยุทธนา ต๊ะบุญเรือง 2567 9 มิ.ย. 2567 9 มิ.ย. 2567 no image
1 อบรม การใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ 2567 25 มี.ค. 2567 31 พ.ค. 2567 no image
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประเภทรางวัล จำนวนข้อมูล
รางวัลสถานศึกษา 196
รางวัลครู 725
รางวัลนักเรียน 380
อื่นๆ... 10
10 รายการล่าสุด
ที่ ประเภท ผู้รับ ชื่อรางวัล ระดับ ได้รับจาก วันที่รับ เอกสาร 1 พิมพ์
10 รางวัลครู นายอภินันท์ สุขโสม รางวัลเสมาป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2565 ประเทศ/ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 14 ก.ค. 2566 no image
9 รางวัลครู นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับดีเยี่ยม เขตตรวจราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 29 พ.ค. 2567 no image
8 รางวัลครู นางเดือนเพ็ญ อภิวงค์ คุรุชนคนคุณธรรมประเภทครู โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 เขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 15 29 พ.ค. 2567 no image
7 รางวัลครู นางเดือนเพ็ญ อภิวงค์ ครูดีมีศีลธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 2 พ.ค. 2567 no image
6 รางวัลครู นางจนัญญา เสมอใจ คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู เขตตรวจราชการ ส.พ.ม. ลำปาง ลำพูน 29 พ.ค. 2567 no image
5 รางวัลครู นางสาวอัญชลี ยอดศรี รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภท ครู เขตตรวจราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 29 พ.ค. 2567 no image
4 รางวัลนักเรียน นายวรการ ประพัฒน์สิริ หุ่นยนต์บังคับมือแบบขา สำรวจดาวนพเคราะห์ ระดับ Senior ภาค วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 เม.ย. 2567 no image
3 รางวัลสถานศึกษา นางสาวณัฐชพิมพ์ ทิเก่ง ได้รับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ในกลุ่ม นำร่องระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2566 – 2568 ความโดดเด่นด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประเทศ/ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28 ก.พ. 2567 no image
2 รางวัลครู นางจนัญญา เสมอใจ ครูดีมีศิลธรรม เขตพื้นที่การศึกษา ส.พ.ม. ลำปาง ลำพูน 2 พ.ค. 2567 no image
1 รางวัลครู นางสาวอัญชลี ยอดศรี รางวัลครูดีมีศีลธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 2 พ.ค. 2567 no image