สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา BigData ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนตามพื้นที่บริการ
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
โรงเรียน แม่พริกวิทยา
ชื่อโรงเรียน แม่พริกวิทยา (Maeprik wittaya)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ระดับการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้บริหาร นายเสน่ห์ สายต่างใจ
แขวง/ตำบล พระบาทวังตวง
เขต/อำเภอ แม่พริก
จังหวัด ลำปาง
เบอร์โทร 054-299270,-
โทรสาร 054-299271
อีเมล์ maeprikwitaya@gmail.com
เว็บไซต์ www.mpw.ac.th/
ที่ตั้งโรงเรียน แม่พริกวิทยา
นักเรียน น้อยกว่า 120 คน, นักเรียน 120-500 คน นักเรียน 500-1,000 คน นักเรียน 1,000-2,500 คน นักเรียน มากกว่า 2,500 คน

เส้นทางการเดินทาง

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โรงเรียน แม่พริกวิทยา
จำนวนนักเรียนชาย
122 คน
จำนวนนักเรียนหญิง
132 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
254 คน
จำนวนนักเรียนแยกชั้น แยกเพศ โรงเรียน แม่พริกวิทยา
ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 16 27 43
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 31 26 57
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 16 23 39
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 6 63 76 139
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 17 18 35
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 22 13 35
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 20 25 45
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9 59 56 115
รวมทั้งสิ้น 15 122 132 254
ข้อมูลห้องเรียน ปีการศึกษา 2566
โรงเรียน แม่พริกวิทยา
ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2566
โรงเรียน แม่พริกวิทยา
จำนวนครูและบุคลากรชาย
0 คน
จำนวนครูและบุคลากรหญิง
0 คน
จำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด
0 คน
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการสอน กลุ่มสาระ
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง ปีการศึกษา 2566
โรงเรียน แม่พริกวิทยา