สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา BigData ปีการศึกษา 2564
45
โรงเรียนในสังกัด
31,438
จำนวนนักเรียน
2,310
จำนวนครูและบุคลากร
 • จำนวนนักเรียน ชาย
  Male students
  13,544
  เทียบกับประชากรชาย อายุ 12-17 ปี ในพื้นที่
  42.04%
 • จำนวนนักเรียน หญิง
  Female students
  17,894
  เทียบกับประชากรหญิง อายุ 12-17 ปี ในพื้นที่
  59.19%
 • จำนวนนักเรียน ทั้งหมด
  Total Students
  31,438
  เทียบกับประชากร อายุ 12-17 ปี ในพื้นที่
  50.35%
โรงเรียนตามพื้นที่บริการ

อำเภองาว จังหวัดลำปาง
2

ตำบลบ้านร้อง โรงเรียนประชาราชวิทยา

ตำบลหลวงเหนือ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
1

ตำบลวังเหนือ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
1

ตำบลสบปราบ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
3

ตำบลห้างฉัตร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ตำบลแม่สัน โรงเรียนแม่สันวิทยา

ตำบลเวียงตาล โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
2

ตำบลเกาะคา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ตำบลไหล่หิน โรงเรียนไหล่หินวิทยา

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
2

ตำบลเวียงมอก โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ตำบลล้อมแรด โรงเรียนเถินวิทยา

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
4

ตำบลเมืองปาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ตำบลทุ่งกว๋าว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ตำบลหัวเมือง โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

ตำบลบ้านขอ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
1

ตำบลทุ่งงาม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
1

ตำบลแจ้ห่ม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
3

ตำบลแม่ทะ โรงเรียนแม่ทะวิทยา

ตำบลดอนไฟ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

ตำบลบ้านบอม โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
1

ตำบลพระบาทวังตวง โรงเรียนแม่พริกวิทยา

อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
2

ตำบลแม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ตำบลนาสัก โรงเรียนสบจางวิทยา

อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
1

ตำบลทุ่งหัวช้าง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
1

ตำบลบ้านธิ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
2

ตำบลบ้านโฮ่ง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ตำบลศรีเตี้ย โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
3

ตำบลป่าซาง โรงเรียนป่าซาง

ตำบลน้ำดิบ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

ตำบลนครเจดีย์ โรงเรียนวชิรป่าซาง

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
2

ตำบลแม่ตืน โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

ตำบลลี้ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
4

ตำบลบ้านแป้น โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

ตำบลในเมือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ตำบลในเมือง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ตำบลอุโมงค์ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
2

ตำบลทาสบเส้า โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ตำบลทาขุมเงิน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

จำนวนนักเรียนในสังกัด แยกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 173 2,633 2,883 5,516
มัธยมศึกษาปีที่ 2 174 2,630 3,065 5,695
มัธยมศึกษาปีที่ 3 175 2,712 2,978 174
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 522 7,975 8,926 16,901
มัธยมศึกษาปีที่ 4 174 1,967 3,097 5,064
มัธยมศึกษาปีที่ 5 174 1,888 2,992 4,880
มัธยมศึกษาปีที่ 6 171 1,713 2,853 4,566
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 1 0 6 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 1 0 13 13
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 1 1 7 8
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 522 5,569 8,968 14,537
รวมทั้งสิ้น 1,044 13,544 17,894 31,438