สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา BigData ปีการศึกษา 2563
45
โรงเรียนในสังกัด
31,446
จำนวนนักเรียน
2,300
จำนวนครูและบุคลากร
 • จำนวนนักเรียน ชาย
  Male students
  13,457
  เทียบกับประชากรชาย อายุ 12-17 ปี ในพื้นที่
  41.19%
 • จำนวนนักเรียน หญิง
  Female students
  17,989
  เทียบกับประชากรหญิง อายุ 12-17 ปี ในพื้นที่
  58.33%
 • จำนวนนักเรียน ทั้งหมด
  Total Students
  31,446
  เทียบกับประชากร อายุ 12-17 ปี ในพื้นที่
  49.51%
โรงเรียนตามพื้นที่บริการ

อำเภองาว จังหวัดลำปาง
2

ตำบลบ้านร้อง โรงเรียนประชาราชวิทยา

ตำบลหลวงเหนือ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
1

ตำบลวังเหนือ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
1

ตำบลสบปราบ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
3

ตำบลห้างฉัตร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ตำบลแม่สัน โรงเรียนแม่สันวิทยา

ตำบลเวียงตาล โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
2

ตำบลเกาะคา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ตำบลไหล่หิน โรงเรียนไหล่หินวิทยา

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
2

ตำบลเวียงมอก โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ตำบลล้อมแรด โรงเรียนเถินวิทยา

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
4

ตำบลเมืองปาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ตำบลทุ่งกว๋าว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ตำบลหัวเมือง โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

ตำบลบ้านขอ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
1

ตำบลทุ่งงาม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
1

ตำบลแจ้ห่ม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
3

ตำบลแม่ทะ โรงเรียนแม่ทะวิทยา

ตำบลดอนไฟ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

ตำบลบ้านบอม โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
1

ตำบลพระบาทวังตวง โรงเรียนแม่พริกวิทยา

อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
2

ตำบลแม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ตำบลนาสัก โรงเรียนสบจางวิทยา

อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
1

ตำบลทุ่งหัวช้าง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
1

ตำบลบ้านธิ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
2

ตำบลบ้านโฮ่ง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ตำบลศรีเตี้ย โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
3

ตำบลป่าซาง โรงเรียนป่าซาง

ตำบลน้ำดิบ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

ตำบลนครเจดีย์ โรงเรียนวชิรป่าซาง

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
2

ตำบลแม่ตืน โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

ตำบลลี้ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
4

ตำบลบ้านแป้น โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

ตำบลในเมือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ตำบลในเมือง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ตำบลอุโมงค์ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
2

ตำบลทาสบเส้า โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ตำบลทาขุมเงิน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

จำนวนนักเรียนในสังกัด แยกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 177 2,614 3,044 5,658
มัธยมศึกษาปีที่ 2 179 2,709 2,997 5,706
มัธยมศึกษาปีที่ 3 181 2,711 3,086 179
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 537 8,034 9,127 17,161
มัธยมศึกษาปีที่ 4 175 1,957 3,019 4,976
มัธยมศึกษาปีที่ 5 173 1,750 2,884 4,634
มัธยมศึกษาปีที่ 6 174 1,707 2,923 4,630
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 1 2 10 12
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 1 1 7 8
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 2 6 19 25
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 526 5,423 8,862 14,285
รวมทั้งสิ้น 1,063 13,457 17,989 31,446