สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา BigData ปีการศึกษา 2566
45
โรงเรียนในสังกัด
31,407
จำนวนนักเรียน
1,894
จำนวนครูและบุคลากร
 • จำนวนนักเรียน ชาย
  Male students
  13,778
  เทียบกับประชากรชาย อายุ 12-17 ปี ในพื้นที่
  9.10%
 • จำนวนนักเรียน หญิง
  Female students
  17,629
  เทียบกับประชากรหญิง อายุ 12-17 ปี ในพื้นที่
  12.25%
 • จำนวนนักเรียน ทั้งหมด
  Total Students
  31,407
  เทียบกับประชากร อายุ 12-17 ปี ในพื้นที่
  10.63%
โรงเรียนตามพื้นที่บริการ

อำเภองาว จังหวัดลำปาง
2

ตำบลบ้านร้อง โรงเรียนประชาราชวิทยา

ตำบลหลวงเหนือ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
1

ตำบลวังเหนือ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
1

ตำบลสบปราบ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
3

ตำบลห้างฉัตร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ตำบลแม่สัน โรงเรียนแม่สันวิทยา

ตำบลเวียงตาล โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
2

ตำบลเกาะคา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ตำบลไหล่หิน โรงเรียนไหล่หินวิทยา

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
2

ตำบลเวียงมอก โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ตำบลล้อมแรด โรงเรียนเถินวิทยา

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
4

ตำบลเมืองปาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ตำบลทุ่งกว๋าว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ตำบลหัวเมือง โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

ตำบลบ้านขอ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
1

ตำบลทุ่งงาม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
1

ตำบลแจ้ห่ม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
3

ตำบลแม่ทะ โรงเรียนแม่ทะวิทยา

ตำบลดอนไฟ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

ตำบลบ้านบอม โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
1

ตำบลพระบาทวังตวง โรงเรียนแม่พริกวิทยา

อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
2

ตำบลแม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ตำบลนาสัก โรงเรียนสบจางวิทยา

อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
1

ตำบลทุ่งหัวช้าง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
1

ตำบลบ้านธิ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
2

ตำบลบ้านโฮ่ง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ตำบลศรีเตี้ย โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
3

ตำบลป่าซาง โรงเรียนป่าซาง

ตำบลน้ำดิบ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

ตำบลนครเจดีย์ โรงเรียนวชิรป่าซาง

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
2

ตำบลแม่ตืน โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

ตำบลลี้ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
4

ตำบลบ้านแป้น โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

ตำบลในเมือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ตำบลในเมือง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ตำบลอุโมงค์ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
2

ตำบลทาสบเส้า โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ตำบลทาขุมเงิน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

จำนวนนักเรียนในสังกัด แยกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 170 2,673 2,919 5,592
มัธยมศึกษาปีที่ 2 172 2,660 2,991 5,651
มัธยมศึกษาปีที่ 3 172 2,566 2,858 5,424
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 514 7,899 8,768 16,667
มัธยมศึกษาปีที่ 4 178 2,075 3,024 5,099
มัธยมศึกษาปีที่ 5 173 1,942 2,845 4,787
มัธยมศึกษาปีที่ 6 173 1,853 2,952 4,805
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 1 9 28 37
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 1 0 7 7
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 1 0 5 5
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 527 5,879 8,861 14,740
รวมทั้งสิ้น 1,041 13,778 17,629 31,407