สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา BigData ปีการศึกษา 2567
46
โรงเรียนในสังกัด
7
สหวิทยาเขต
31,412
จำนวนนักเรียน
1,923
จำนวนครูและบุคลากร
 • จำนวนนักเรียน ชาย
  Male students
  14,000
  เทียบกับประชากรชาย อายุ 12-17 ปี ในพื้นที่
  9.24%
 • จำนวนนักเรียน หญิง
  Female students
  17,412
  เทียบกับประชากรหญิง อายุ 12-17 ปี ในพื้นที่
  12.10%
 • จำนวนนักเรียน ทั้งหมด
  Total Students
  31,412
  เทียบกับประชากร อายุ 12-17 ปี ในพื้นที่
  10.64%
โรงเรียนตามพื้นที่บริการ

สหวิทยาเขตบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง
8

ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ต.นาสัก อ.แม่เมาะ โรงเรียนสบจางวิทยา

ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ต.บ้านร้อง อ.งาว โรงเรียนประชาราชวิทยา

ต.หลวงเหนือ อ.งาว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

สหวิทยาเขตกัลยา จังหวัดลำปาง
6

ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร โรงเรียนแม่สันวิทยา

ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ จังหวัดลำปาง
11

ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง

ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ โรงเรียนแม่ทะวิทยา

ต.สบปราบ อ.สบปราบ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ต.เกาะคา อ.เกาะคา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก โรงเรียนแม่พริกวิทยา

ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา โรงเรียนไหล่หินวิทยา

ต.เวียงมอก อ.เถิน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

ต.ล้อมแรด อ.เถิน โรงเรียนเถินวิทยา

สหวิทยาเขตพญาวัง จังหวัดลำปาง
6

ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

สหวิทยาเขตหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
5

ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

สหวิทยาเขตจามเทวี จังหวัดลำพูน
5

ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง โรงเรียนป่าซาง

ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง โรงเรียนวชิรป่าซาง

สหวิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดลำพูน
5

ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

ต.แม่ตืน อ.ลี้ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

ต.ลี้ อ.ลี้ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

จำนวนนักเรียนในสังกัด แยกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 174 2,679 2,872 5,551
มัธยมศึกษาปีที่ 2 171 2,686 2,940 5,626
มัธยมศึกษาปีที่ 3 175 2,605 2,949 5,554
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 520 7,970 8,761 16,731
มัธยมศึกษาปีที่ 4 179 2,120 2,874 4,994
มัธยมศึกษาปีที่ 5 178 1,985 2,937 4,922
มัธยมศึกษาปีที่ 6 175 1,917 2,792 4,709
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 1 2 17 19
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 1 6 25 31
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 1 0 6 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 535 6,030 8,651 14,681
รวมทั้งสิ้น 1,055 14,000 17,412 31,412